Reprezentacja przed ETPCz w Strasburgu

Podmiotem uprawnionym do wniesienia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zgodnie z zapisem art. 34 Konwencji jest „... każda osoba, organizacja pozarządowalub grupa jednostek, która uważa, że stała się ofiarą naruszenia przez państwo praw zawartych w Konwencji lub jej Protokołach”.


Reprezentacja przed ETPCz w Strasburgu

Adwokaci z naszej Kancelarii często reprezentują Klientów przed ETPCz w sprawie ze skargi na bezprawne pozbawienia wolności i nierzetelny proces sądowy, po wyczerpaniu przez skarżącego wszystkich środków odwoławczych przewidzianych prawem wewnętrznym krajowym, zgodnie z powszechnie uznanymi zasadami prawa międzynarodowego.