Postępowania sądowe

Naszym Klientom oferujemy zarówno doradztwo i pomoc przed skierowaniem sprawy do sądu (ocena szans i opłacalności wystąpienia na drogę sądową, wskazywanie alternatywnych metod rozwiązania sporu, negocjacje, ugody), jak i wszechstronną obsługę prawną w toku całego postępowania – także na etapie procedur zabezpieczających i egzekucyjnych.


Prowadzimy szereg spraw z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej, zgłaszania roszczeń, ochrony dóbr osobistych, prawa rodzinnego, spadkowego, rzeczowego, rozliczeń w transakcjach handlowych, jak też sprawy dotyczące uznania i stwierdzenia wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych. Doradzamy naszym Klientom w arbitrażu, mediacji i przed stałymi sądami polubownymi (m.in. Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej).

Postępowania sądowe

Prowadzimy konsultacje przy zawieraniu umów handlowych, negocjując treści klauzul pomagających w przyszłości uniknąć Klientom sporów z kontrahentami.

Szczególną specjalizację uzyskaliśmy w sprawach rodzinnych, aktywnie uczestnicząc w mediacjach między stronami, w rozmowach z Klientami, zmierzając do wypracowania porozumienia, co bardzo często nam się udawało i czego podejmujemy się, dbając przede wszystkim o dobro dzieci oraz ratowanie małżeństwa tam, gdzie jest na to jeszcze szansa.

Naszą zasadą jest wykorzystanie każdej sposobności dla zawarcia porozumienia, na co nie szczędzimy wysiłków oraz czasu i co wiele razy zostało docenione przez naszych podopiecznych

Wielokrotnie występowaliśmy broniąc praw dziennikarzy i pracowników mediów na gruncie szeroko pojętego prawa medialnego – z jednoczesnym uwzględnieniem praw i interesów osób dotkniętych materiałami prasowymi. Posiadamy w naszym portfolio korzystne ugody i polubownie zakończone poważne nieraz spory.

Występujemy również w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych, bogato posiłkując się aktualnym orzecznictwem europejskim i uzyskując niejednokrotnie, dzięki także i temu, spektakularne rozstrzygnięcia.

W sprawach karnych dbamy o zapewnienie naszym Klientom wszystkich przysługujących im praw procesowych, współdziałamy z rodzinami, gruntownie badając sytuację domową i życiową oskarżonych i podejrzanych.

Od wielu lat odwołujemy się w swych wystąpieniach do norm i zasad konstytucyjnych, szeroko korzystamy z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.